அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் திறன் வலுவூட்டல் பயிற்சி வழங்குவதற்கான கால அட்டவணை பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு.


 .com/img/a/

தமிழ்நாட்டிலுள்ள
மாவட்டங்களை மண்டலங்களாகப் பிரித்து , மண்டலங்களில் உள்ள பள்ளிகளில்
இயக்குநர்கள் , இணை இயக்குநர்கள் வகுப்பறை உற்றுநோக்கல் மற்றும் பள்ளிப்
பார்வையினை மேற்கொண்டுவருகின்றனர். இந்நிலையில் மண்டல அளவில் தஞ்சாவூர் ,
திருநெல்வேலி , விழுப்புரம் ஆகிய மண்டலங்களில் நடைபெற்ற ஆய்வுக்
கூட்டத்தில் வகுப்பறை உற்று நோக்கல் சார்ந்து பெற்ற விவரங்களை ஆய்வு
செய்தபோது , மாணவர்களுக்கு கற்றல் அடைவுகளை அடையச் செய்வதற்கான
ஆசிரியர்களின் முயற்சிகளை வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கண்டறியப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டிலுள்ள தொடக்க , நிலை , உயர்நிலை மற்றும்
மேல்நிலைப்பள்ளிகளிலுள்ள ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை
பயிலும் மாணவர்களுக்கான பாடவாரியான , மாநிலப் பாடத்திட்டத்திற்கான கற்றல்
அடைவுகள் ( Learning Outcomes ) மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும்
பயிற்சி நிறுவனத்தால் வரையறுக்கப்பட்டு அதனை மாணவர்களுக்கு அடையச்
செய்வதற்கான கற்பித்தல் முறைகள் குறித்தும் ஏற்கெனவே பயிற்சி
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இது சார்ந்து ஆசிரியர்களுக்குள்ள
சந்தேகங்களை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டும் , ஒவ்வொரு பாடத்திற்குமான கற்றல்
அடைவுகளை எங்ஙனம் மாணவர்களுக்கு அடையச்செய்வது என்பது குறித்து தெளிவான
புரிதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ள ஏதுவாக தொடக்க , நடுநிலை , உயர்நிலை மற்றும்
மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரைக் கற்பிக்கும்
ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி கட்டாயமாகிறது.

ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி வழங்கும்போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் :

தொடக்கப்பள்ளி
ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி வழங்கப்படும்போது பள்ளியிலுள்ள மொத்த
ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையை இரண்டாகப் பிரித்துக் கொண்டு பயிற்சியில்
பங்கேற்கச் செய்தல் வேண்டும். ஒரு குழு பயிற்சியில் ஈடுபடும்போது , மற்றொரு
குழு பள்ளிச் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளவேண்டும். நடுநிலை , உயர்நிலை மற்றும்
மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஆறு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரைக் கற்பிக்கும்
ஆசிரியர்கள் அவரவர் கற்பிக்கும் பாடத்திற்கான கற்றல் அடைவுப் பயிற்சி
நடைபெறும் நாளில் பங்கேற்கச் செய்தல் வேண்டும் . வட்டாரக்கல்வி அலுவலர்கள்
மற்றும் மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்கள் பயிற்சி நடைபெறுவதை உற்று நோக்குவதுடன்
தங்களது முதன்மைப்பாடம் சார்ந்த கற்றல் அடைவு வலுவூட்டல் பயிற்சி நடைபெறும்
நாட்களில் அவர்கள் முழுமையாக அப்பயிற்சியில் பங்கேற்கவேண்டும்.

Training Schedule – Proceedings – Download here…


Leave a Comment