அரசுத் தேர்வுகள் துணை இயக்குநர் (Deputy Director) மற்றும் உதவி இயக்குநர் (Assistant Director) நியமன முறை குறித்த அரசிதழ் வெளியீடு!!!


 அரசுத் தேர்வுகள் துணை இயக்குநர் (Deputy Director) மற்றும் உதவி இயக்குநர் (Assistant Director) நியமன முறை குறித்த அரசிதழ் வெளியீடு!!!

16 – III – 1b – 2023 – PDF Download  Here


Leave a Comment