ஆசிரியர்களுக்கான Hi – Tech Lab மற்றும் ICT ஆகியவற்றில் திறன் வளர் பயிற்சிக்கான இரண்டாம் கட்ட அட்டவணை மற்றும் நெறிமுறைகள் வெளியீடு.

[ad_1]

 .com/img/a/

 

12500
அரசு பள்ளி முதுகலை வரை ஆசிரியர்களுக்கு முதற்கட்டமாக இணைய வழியாக
அடிப்படை கணினி பயன்படுத்துதல் , EMIS , Hi – Tech Lab மற்றும் ICT
ஆகியவற்றில் திறன் வளர் பயிற்சி ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மற்றும் மாநில
கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மூலம் வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் கட்டம் பயிற்சி 76804 முதுகலை
மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு 23.8.2021 முதல் 27.8.2021 அளிக்க
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே , பயிற்சி நன்முறையில்
நடைபெறுவதற்கு தேவையான ஆயத்த பணிகள் அனைத்தையும் மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ள
அறிவுறுத்தப்படுகிறது . இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி 76804 ஆசிரியர்களுக்கு
வழங்கப்படவுள்ளதால் கூடுதல் கருத்தாளர்கள் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும். எனவே
மாவட்ட வாரியாக தேவைப்படும் கருத்தாளர் எண்ணிக்கை இணைப்பு 1 – ல்
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது , கூடுதல் கருத்தாளர்களை தற்பொழுது பயிற்சி பெற்ற
முதுகலை ஆசிரியர்களிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு தெரிவு
செய்யப்பட கருத்தாளர்கள் EMIS ல் 19,8,21 க்குள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட
வேண்டும். அதில் தற்பொழுது பயிற்சி வழங்கிவரும் கருத்தாளர்களும் இடம்பெற
வேண்டும். 

.com/img/a/

ஒவ்வொரு
மாவட்டத்திலும் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டிய ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை
விபரமும் இணைப்பு 2 – ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது . முதற்கட்ட பயிற்சி நடைபெறாத
கரூர் , தூத்துக்குடி மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களிலும்
தற்பொழுது பயிற்சி நடைபெறவுள்ளது. இரு கருத்தாளர்கள் இணைந்து ஒரு
குழுவாகும். ஒவ்வொரு கருத்தாளர் குழுக்களும் தற்பொழுது 200 ஆசிரியர்களுக்கு
பயிற்சி அளிக்கவேண்டும். மேல்நிலைப் பள்ளியில் 20 ) கணினி இணைப்புகளும் ( (
Thin Clients ) உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் 10 கணினி இணைப்புகளும் உள்ளன , எனவே
ஒவ்வொரு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 18 ஆசிரியர்களும் உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் 8
ஆசிரியர்களும் பங்கு கொள்ளத்தக்க வகையில் பயிற்சி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

 Letter to district for II batch training from 23rd to 28th.pdf – Download here…

[ad_2]

Leave a Comment