ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நேரடி நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பணிவரன் முறை செய்யப்படுமா? – RTI Letter ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நேரடி நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பணிவரன் முறை செய்யப்படுவதில்லை என்றும் , பணியில் சேர்ந்த நானையே பணிவரன்முறை செய்யப்பட்ட நானாக கருதப்படும்..


Leave a Comment