இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அடிப்படை ஊதியம் ரூ .65,500 / – எட்டியவுடன் அவர்களுக்கு வருடாந்திர ஆண்டு ஊதிய உயர்வு உண்டா? – RTI Reply Letter.


 

பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அடிப்படை ஊதியம் ரூ .65,500 / – எட்டியவுடன் அவர்களுக்கு வருடாந்திர ஆண்டு ஊதிய உயர்வு உண்டா ? இல்லையா ? என்ற விவரம் வழங்கவும்.


Leave a Comment