உடற்கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் சேர்க்கை.இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.உடற்கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் சேர்க்கை.இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.


Leave a Comment