உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு AICTE புதிய உத்தரவு.


 

கல்விக்கட்டணத்தை இயல்பு நிலை திரும்பிய உடன் 3 அல்லது 4 தவணைகளாக வசூல் செய்ய வேண்டும்.

எந்த ஒரு மாணவரையும் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது.

பேராசிரியர்களுக்கு மாதம் தவறாமல் ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.

நாடு முழுவதும் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு AICTE உத்தரவு.


Leave a Comment