எண்ணும் எழுத்தும் – வளரறி மதிப்பீடு (அ) – மதிப்பெண்களை தற்போது உள்ளீடு செய்ய வேண்டாம் – EE Team


Dear Teachers, 

The FA (a) mark entry mechanism is still under testing. Once testing is complete, errors will be rectified and made live in the app again. 

We will inform here once it is ready. Please do not enter any marks until then. 

TN EE MISSION


Leave a Comment