எண்ணும் எழுத்தும்-(2023-24) ஆண்டிற்கான புதிய இணைப்புகள் விபரம்


 

பார்வை மாற்றுத் திறன் கொண்ட குழந்தைகளுக்கான ஒளி பாடங்கள்

பாடநூலை முழுமையாக பயன்படுத்த வாய்ப்பு 

ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிற்கான கற்றல் விளைவுகள்

படைப்பாற்றலுக்கான வாய்ப்பு 

பேச எழுத- இது எங்கள் நேரம்

மூன்று வகுப்புகளையும் இணைத்த பாடப்பொருள்

சிறகுகள் விரியட்டும் நிலை வாரியாக 

மூன்று வகுப்பிற்கான பாடநூல் இணைப்பு

கற்பித்தலுக்கான தோராயமான நாள்கள்.


Leave a Comment