கருணை அடிப்படையில் பணிவாய்ப்பு – புதிய அரசாணையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற பள்ளிக் கல்வி (இணை) இயக்குநர் உத்தரவு!


கருணை அடிப்படையில் பணிவாய்ப்பு – புதிய அரசாணையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள
வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற பள்ளிக் கல்வி (இணை) இயக்குநர் உத்தரவு!


Leave a Comment