ஜூலை மாதத்திற்கான ஒப்படைவுகள் (Assignments) தயாரித்து பள்ளிகளுக்கு அனுப்புதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்!

[ad_1]

ஜூலை மாதத்திற்கான ஒப்படைவுகள் (Assignments) தயாரித்து பள்ளிகளுக்கு அனுப்புதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்! – kalviseithi

[ad_2]

Leave a Comment