தகுதியற்ற படிப்புக்களை வழங்கும் காரைக்குடி-அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்திற்கு மாணவர்கள் கண்டனம். RTI மூலம் அம்பலம்!!

[ad_1]

தகுதியற்ற படிப்புக்களை வழங்கும் காரைக்குடி-அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்திற்கு மாணவர்கள் கண்டனம்.

அரசு பல்கலைக்கழகமே இப்படி எனில் எந்த கல்வி நிறுவனத்தை நம்புவது என கேள்வி..

[ad_2]

Leave a Comment