தமிழகத்திற்கு இன்று வந்துள்ள 5.81 லட்சம் கோவிஷீல்டு டோஸ் தடுப்பூசிகளும், 1.40 லட்சம் டோஸ் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் மாவட்ட வாரியாக ஒதுக்கீடு விவரம்.தமிழகத்திற்கு இன்று வந்துள்ள 5.81 லட்சம் கோவிஷீல்டு டோஸ் தடுப்பூசிகளும், 1.40 லட்சம் டோஸ் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் மாவட்ட வாரியாக ஒதுக்கீடு விவரம்.


Leave a Comment