தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் திறப்புக்கான நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் (SOP)வெளியீடு!

[ad_1]

தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் திறப்புக்கான நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் :

SOP – School Reopening Guidelines – Download here

General Guidelines 

SoPs along with IEC materials to be shared to school management for development and display . Sanitizers / Soap with water to be made available by the concerned authorities . 

• Screening of entire school children and teachers to be done in a week’s time using RBSK team , if needed other PHC team may be mobilized . 

Screening of school children should include co – morbidity . MMU team should be available in the blocks and their contact details to be shared to schools for contacting them in case of emergency . 

• Symptomatic students / teachers or staff shall not be allowed inside the campus . 

All the PHCs should be alerted to handle any suspected symptomatic children as per SOPs Sufficient quantity of Vitamin C , Multivitamin tablets and other immuno boosters to be given to children . 

Vaccination of teachers and other staff who are working in the school should be ensured 100 % • All students with eligible age group for vaccination should be vaccinated . Ensure that only 50 % of the students are allowed at a time . Health Inspectors / Block Health Supervisors / Non – medical Supervisors to be assigned to each and every school including private institutions to monitor the follow – up of SOPS School campus cleaning and creation of sufficient hand washing facility will be the responsibility of local body / school management .

[ad_2]

Leave a Comment