தமிழ் வழியில் பயின்றோருக்கு அரசுப் பணியில் முன்னுரிமை அளித்தல் – வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கொண்ட அரசாணை வெளியீடு!

[ad_1]

  பொதுப்
பணிகள் 2010 – ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றவர்களை
அரசின் கீழ்வரும் பணிகளில் முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் பணி நியமனம்
செய்தல் சட்டம் மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் தீர்ப்பினை
செயல்படுத்துதல் – வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் – ஆணைகள் – வெளியிடப்படுகின்றன.

GO NO : 82 , DATE : 16.08.2021 – Download here…

[ad_2]

Leave a Comment