தற்போது மூன்றாம் பருவத்திற்கான எண்ணும் எழுத்தும் EE தொகுத்தறி மதிப்பீடு SA Enable செய்யப்பட்டுள்ளது.தற்போது மூன்றாம் பருவத்திற்கான எண்ணும் எழுத்தும் EE தொகுத்தறி மதிப்பீடு SA   Enable செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் ஒருமுறை தங்களுடைய TNSED Schools செயலில் Logout செய்துவிட்டு மீண்டும் Loginசெய்தால் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டை முடிக்கலாம்.

EE EMIS Team


Leave a Comment