தொடக்க கல்வி ஆசிரியர்களை கல்விப் பணி அல்லாத மாற்றுப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது… அரசுப் பள்ளிகளில் போதுமான ஆசிரியர்கள் நியமிக்க வேண்டும்…ஆசிரியர் மன்றம் பொதுக் குழுவில் வலியுறுத்தல்


Home »
Padasalai Today News
» தொடக்க கல்வி ஆசிரியர்களை கல்விப் பணி அல்லாத மாற்றுப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது… அரசுப் பள்ளிகளில் போதுமான ஆசிரியர்கள் நியமிக்க வேண்டும்…ஆசிரியர் மன்றம் பொதுக் குழுவில் வலியுறுத்தல்


Leave a Comment