பத்தாம் வகுப்பு – கணக்கு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் _ Google forms


 

ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் 2021-22

பாடம்-1 உறவுகளும் சார்புகளும்
பாடம்-2 எண்களும் தொடர்வரிசைகளும்
பாடம்-3 இயற்கணிதம்
பாடம்-7 அளவியல்
பாடம் 8_ நிகழ்தகவு
PREPARED BY 
S. SARAVANAN, M.sc., B.Ed., PGDCA, 
DISTRICT COORDINATOR, DISTRICT PROJECT OFFICE (SS), 
RAMANATHAPURAM
CELL:9787619010


Leave a Comment