பள்ளிகளில் சாதியை அடையாளப்படுத்துவதை தவிர்த்தல் தொடர்பான CEO செயல்முறைகள்!


பள்ளிகளில் சாதியை அடையாளப்படுத்தி மாணவர்கள் பல வண்ணங்களில் கைகளில் கயிறு அணிதலை தடுத்தல் தொடர்பாக தேனி முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள். இணைப்பு: பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் 31.07.2019 நாளிட்ட செயல்முறை கடிதம்!


Leave a Comment