பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியத்தை PFMS இணையத்தில் பதிவு செய்து Payment Advice எடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் – Step By Step விளக்கம் :


 பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியத்தை PFMS இணையத்தில் பதிவு செய்து Payment Advice எடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் – Step By Step விளக்கம் – Download here…

 ( குறிப்பு: தங்களது பள்ளிக்கு ஏற்றவாறு Vendor, Amount, Customized Name ஆகியவற்றை மாற்றி கொள்ளவும்)  Instructions for registering grants for schools on PFMS website and taking Payment Advice – Step By Step Description (Note: Change Vendor, Amount, Customized Name to suit your school).


Leave a Comment