பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் மூடப்படவேண்டும் – தமிழக மருத்துவர்கள் சங்கம் தமிழக அரசுக்கு கடிதம்!


 

பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் மூடப்படவேண்டும் – தமிழக மருத்துவர்கள் சங்கம் தமிழக அரசுக்கு கடிதம்!


Leave a Comment