பள்ளிக் கல்வி திட்டம் – நிதி சார்ந்த அனைத்து பணியாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் குறித்த SPD சுற்றறிக்கை

[ad_1]

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி
திட்டம் , நிதி சார்ந்த அனைத்து பணியாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அம்சங்கள்
குறித்த சுற்றறிக்கை இத்துடன் இணைத்து அனுப்பப்படுகிறது.

[ad_2]

Leave a Comment