மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் – 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடங்களுக்கு அலகு வாரியாக ஒப்படைவுகள் (Assignments) தயாரித்தல் -பள்ளிகளுக்கு அனுப்புதல் – சார்பு

[ad_1]

மாநிலக்
கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் –  1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு
வரை உள்ள பாடங்களுக்கு அலகு வாரியாக ஒப்படைவுகள் (Assignments) தயாரித்தல்
-பள்ளிகளுக்கு அனுப்புதல் – சார்பு 

 

[ad_2]

Leave a Comment