மாற்றுச் சான்றிதழ் இல்லாமல் மாணவர்களை பள்ளியில் சேர்த்தல் மற்றும் மாற்றுச் சான்றிதழ் வழங்குதல் சார்ந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்ற பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!

[ad_1]

Association of Private Schools has filed a Writ Petition before the Hon’ble High Court of Madras vide reference cited with a prayer to forbear the respondents from admitting students in any class in a different school without applying or getting a Transfer Certificate from the school in which the student last studied.

The Hon’ble High Court of Madras passed orders as follows in the Writ Petition on 06.08.2021 :

.com/img/a/

.com/img/a/

[ad_2]

Leave a Comment