42% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? – உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் – Level 16 (Grade Pay – 4600) – BT Teacher


Title of the document

42% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? – உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் – Level 16 (Grade Pay – 4600) – BT Teacher 

42% சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? 

தமிழ்நாடு
அரசு ஏப்ரல் 1 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 4 சதவீத
அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவித்துள்ளது அதன்படி தற்போது உள்ள 38 சதவீத
அகவிலைப்படி லிருந்து 42 சதவீத அகவிலைப்படி உயருகிறது இதில் உங்களுக்கு
எவ்வளவு அகவிலைப்படி உயர்வு வரும் என்பதற்கான உத்தேச அட்டவணை பட்டியல்
இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது

42% D.A Hike Calculation – Level 16 (Grade Pay – 4600)

# இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைவருக்கும் பகிருங்கள் – யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்…


Leave a Comment